Vision Västerås

Nya spår i Västerås

Den nya stationsbyggnaden med centrala Västerås till vänster.

Uppdraget bestod i att redovisa en vision för stationsområdet i Västerås – mellan stadens centrum och Mälaren. Områdets nuvarande barriärer analyserades i dialog med kommunledningens referensgrupp under uppdragets gång och olika alternativ prövades för en bibehållen järnväg mitt i stadskärnan. Järnvägen lyfts i förslaget upp i högläge. Gator binds samman, Svartåns mynning återfår sitt ursprungliga läge; ett nytt stadsmönster väver samman stadens norra och södra delar.

Svartån möter Mälaren på ett sätt som relaterar till fen historiska åmynningen.

Vy från öster.

Illustrativ plan som visar det kontinuerliga gatunätet som kopplar samman centrala Västerås med de nya områdena längs Mälaren.

  • dela