Vårbergsvägen

Förort möter stad

Illustrativ Situationsplan

Stockholms stad har under namnet Fokus Skärholmen tagit initiativ till ett förtätnings och utvecklingsarbete i Stockholms sydvästra förorter. Tovatt Architects and Planners var inbjudna i detta arbete och tittade närmare på ett flertal delområden. Ett av dessa var Vårbergsvägen i Vårberg, angränsande mot Skärholmens centrum i öster och Huddinge kommun i söder. Kontoret har fördjupat arbetet från ett stadsbyggnadskoncept till en detaljplan för området. Projektet ger plats för drygt 1100 lägenheter med idrott, skola, förskolor och lokal service

Stadsplanen strävar efter att förena förortens inbjudande öppna grönrum med innerstadens gatuliv. Vidare är syftet att och komplettera de befintliga stora öppna rummen med en mångfald av mindre rum med olika grader av slutenhet. Trafikrummen och områden i anslutning till dessa tas i anspråk för bebyggelse och dessa nya urbana stråk som skapas sammanförs sedan med det befintliga nätet av parkum för gång och cykel. I skärningspunkterna mellan dessa strukturer skapas nya torg och parker där stadens gatuliv möter de gröna rummens sociala liv.

Vy från söder som visar förslaget med det nya mötet med parkstråket och hur stråket utmed Vårbergsvägen leder ned till den nya stadsdelsparken

Visionsbild av det nya torget i korsningen Vårbergsvägen/Svanholmsvägen med nya kopplingen till Vårbergs IP genom trappning sett från Svanholmsvägen

Visionsbild längsmed Vårbergsvägen, sett från öster invid huvudentre till kommande idrottshall till vänster

Visionsbild söder om Vårbergs sjukhem av den nya stadsdelsparken som länkar samman den nya bebyggelsen med det gröna Västerholmsstråket

Stadsbyggnadskoncept, kanter och stråk

  • dela