Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

Förslaget söker nya kopplingar, vill öppna vyer och knyta vattenrummet närmare stadens inland.

Konsum Värmland i Karlstad har för avsikt att flytta verksamheten från deras lokaler på Tullhomlssågen. Marken som ligger 10 minuters promenad från centralstationen kan upplåtas för bostäder och en utvidgning av stadskärnan. I förslagets norra del intill ett nytt torg ligger en ny COOP-butik tillsammans med företagets kontor integrerade i ett stadskvarter. Från torget leder ett diagonalt stråk som kopplar ihop vattnet med stadsträdgården. Förslaget presenterar en struktur med tydliga kvarter och stadsrum som löser upp sig i friare former och öppna rum längs ett parkstråk utmed vattnet i sydöst.

Förslaget innebär både en stadsplan och en vision för genomförandet – ”Speicherstads stadsbyggnadsforum”, ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. En grupp som arbetar för kontinuitet i en stor stadsutveckling och som fortlöpande bjuder in ny kunskap och nya deltagare. Vi tror att åtagande och engagemang i byggandet av en ny stadsdel måste tydliggöras i framtiden. Speicherstadt är ett arbetsnamn och en stadsbyggnadsidé för Tull­holmssågen. Verklighetens Speicherstadt är ett hamnområde på världsarvets lista – Hamburgs fransiga sydvända kant mot floden Elbe. Likheterna med Karlstads delta är många men skalan är olik. I vårt arbete med de stora stadsbygg­nadsprojekten i Skandinavien och på kontinenten har Hafen City ofta funnits med som referens och inspiration. Vi tror att jämförelserna, processerna och förebilden kan vara till stor nytta i arbetet med Karlstads södra delar.

En stadsdel som med alla till buds stående medel gör ansatser och utkast mot nuvarande och framtida grannar. Alla spår i Karlstads stadsstruktur nyttjas för att ängsligt men välvilligt knyta an.

Förslaget vill också hjälpa sina grannar, göra som dem och göra mer.

Vi lägger grunden till en enkel men uttrycksfull stadsstruktur, rik på intryck och uttryck.

Täthet för stadsliv – en tät stadsdel ökar chansen till möten i vardagen och ger bättre underlag för kommersiell som offentlig service. I tätheten stärks sambanden och närheten – plats för möten på olika sociala och rumsliga nivåer. Vi satsar på allmän platsmark men trånga gator.

Kulturell hållbarhet finns i rummen där allting strålar samman; natur, människa och aktivitet. Genom kulturen skapas mening och förståelse för samband, för släktskap och för upplysning.

  • dela