Sollentuna Mässområde

Entrèkvarter

Översiktsbild över de olika kvarteren med Sollentuna kommuns kvarter i mitten

Centralt i Sollentuna, ett stenkast från stationen och intill en av de viktigaste infartslederna skall det före detta mässområdet omvandlas till fem stadskvarter. Kommunen och Skanska har efter en omdisponering av sina respektive markområden skapat förutsättningar för en samlad stadsmiljö inklusive ett nytt entrétorg. Skanska har markanvisats fyra av kvarteren medan det femte kvarteret i och med omfördelningen ägs av kommunen. För att försäkra sig om en hög kvalité på utformningen beslutade kommunen att markanvisa kvarteret efter ett tävlingsförfarande där gestaltning vägdes in i bedömningen.

 

Tovatt Architects and Planners första uppdrag bestod i att analysera och komma med synpunkter på det stadsbyggnadsförslag som fanns framtaget av kommunen i samarbete med Skanska. Därefter tillkom två ytterligare deluppdrag. Dels att ta fram detaljplaneunderlag för det kvarter kommunen äger vilket inkluderade en hög byggnad som ska symbolisera entrén till Sollentuna centrum och Malmvägen. Dels att sammanställa och samordna illustrativt material som volymmodell, situationsplan och stadssiluett från de inblandade arkitektkontoren så kommunen i detaljplaneskedet kunde presentera området som en helhet. Kvarteren har olika funktioner och inom området samsas bostäder, handel, kontor och andra verksamheter.

 

Tillsammans med Einar Mattsson tog Tovatt Architects & Planners fram ett omarbetat förslag i markanvisningstävlingen som kommunen anordnade efter att detaljplanen gick ut på samråd.

Illustrationsplan

Illustration som visar kommunens kvarter med korsningen Turebergsleden - Malvägen i förgrunden

Stadssiluett

Omarbetad visualisering från markanvisningstävling tillsammans med Einar Mattsson

Omarbetad visualisering från markanvisningstävling tillsammans med Einar Mattsson

  • dela