Jakobsberg

From ”an edge city” to “the city of edges”

Jakobsberg ingår som en viktig och självklar del i Karlstads utveckling. Jakobsberg är strategiskt viktigt med goda förutsättningar för en ny levande och väl integrerad stadsdel. Det är nära till centrum, vackert beläget vid Klarälven och med en behövlig ny infrastruktur i antågande. Området är ett tidigare flygfält ca 3 km från centrum. Området är mycket plant och översvämningsrisken är relativt hög. I ett parallellt uppdrag bjöd kommunen in två kontor för att komma med idéer kring utformningen av området.

 

Konceptet bygger på att minimera mängden fyllnadsmassor till nödvändiga stråk och angöring med kajer mot naturen (och vid översvämning även mot vattnet). Byggnaderna kommer att rymma ett vitt spektrum av boendekvalitéer och upplåtelseformer. Med detta kan en diversifierad stadsbildning komma till stånd. En hög densitet och en variationsrik blandning av byggnadstypologier kommer att skapa grunden för samspelet mellan boende och besökare, naturmark och stadskant, arbete och fritid. Alla spår i närområdet och i Karlstads stadsstruktur nyttjas för att knyta an; hjälpa sina grannar och skapa nya samband. Planen fokuserar på allmän platsmark, kompakta gaturum och ett öppet förhållande mellan naturmark och stadsbildning.

 

Läs mer om projektet på Karlstad Växer

  • dela