Hammarbyhöjden Björkhagen

Planprogram

Illustration från nya stadsdelen Hammarbyskogen. Hammarbybackens siluett syns till höger.

Arkitetkstöd för planprogram.

Underlag för samråd 2013-2014.

Revideringar inför granskning, framtagande av stadsbyggnadsprinciper mm 2015

Programmet godkändes av SBN juni 2016.

Fördjupade studier av Sjöstadshöjden, kopplingen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden samt Hammarbyskogen under 2017.

 

 

Tovatt Architects & Planners har under 2014 bistått Stadsbyggnadskontoret med att ta fram underlag för områdesprogram för Hammarbyhöjden/Björkhagen. Programmet omfattar olika förtätningsstrategier samt visioner för hur stadsdelarna skall utvecklas och kopplas till omgivande områden. Totalt visar programmet på en förtätningspotential om ca 2500 bostäder. Två huvudområden har särskilt studerats, kopplingen till Hammarby sjöstad med en överdäckning av Hammarbyvägen, överbryggandet av dramatiska höjdskillnader och bebyggelse i Hammarbyskogen samt kompletterande bebyggelse kring Nytorpsgärde med stärkt koppling till Söderstaden och området Dalen. Utöver det har ett antal mindre förtätningsprojekt identifierats bla en utveckling av Björkhagens Centrum.

 

Tovatt Architects & Planners har lett arbetet med att skissa fram strukturplaner och förhållningssätt samt ta fram allt illustrativt material så som planillustrationer, diagram och bilder. Kontoret har ingått i stadens projektgrupp och omsatt gruppens tankar och reflektioner i skisser och ritningar. Arbetet har även inneburit omfattande beräkningar av areor och antal lägenheter för hela området.

 

Under 2015-2016 har Tovatt Architects & Planners även tagit fram stadsbyggnadsprinciper för de olika områdena som sedan inarbetats i programmet. Dessa principer fungerar som en brygga mellan planprogram och arbetet med detaljplaner och markanvisningar.

 

Under 2017 har kontoret bistått med ett fördjupat skissarbete för Sjöstadshöjden och Hammarbyskogen i ett fördjupat utredningsarbete inför den kommande detaljplaneprocessen.

Plankarta för utveckling av stadsdelarna

Den nya bebyggelsen vid Nytorps gärde möter parken med ett aktivitetsstråk med nya sport- och lekfunktioner.

Sektion genom Hammarbyvägen. Olika alternativ studerades för att koppla ihop stadsdelarna och överbrygga de stora topografiska utmaningarna, bla genom en överdäckning.

  • dela