Hagsätra Rågsved

Planprogram

Overall illustration, showing the potential for development in the two districts.

Arkitektstöd i stadens fokusarbete.

Övergripande strategier och detaljerade skisser

 

Tovatt Architects & Planners har fungerat som arkitektstöd åt SBK/Exploateringskontoret under arbetet med Fokus Hagsätra Rågsved.

Under våren 2017 gjordes analyser av bägge stadsdelarna som resulterade i att fem fokusområden identifierades. I varje fokusområde har en ”kärna” identifierats, bestående av en viktig allmän funktion kring vilket området kan utvecklas (tex ett centrum, eller en idrottsplats) samt en bostadspotential som kan komplettera redan befintligt bestånd. Vidare innehåller även fokusområdena viktiga natur- och grönområden. Totalt rymmer de fem fokusområdena ca 3000 nya bostäder och utvecklad service.

Under hösten 2017 hölls en medborgardialog där kontoret tagit fram det illustrativa materialet som visades. Illustrationerna visade på ett lekfullt men realistiskt sätt hur ny bebyggelse kan adderas utan att för den delen bli för detaljerad eller specifik.

 

Först ut är området kring Hagsätra Centrum och Ormkärr. Här har ett antal tomter studerats mer i detalj genom samtal och skissmöten med berörda fastighetsägare. Detaljplanearbetet startades under 2018 för detta område.

Arbetet har resulterat i en sammanställning som kallas ”Strategi för ny bebyggelse” som beskriver dels det övergripande arbetet med stadsdelarna men som också illustrerar bebyggelseförslag på de olika aktuella platserna samt beskriver deras olika förutsättningar.

Photo from the civil dialogue where the overall illustration was printed on a mat!

Sketches for the different sites of proposed development

Nolli map of the districts after adding new buildings

  • dela