Eggarten

Trädgårdsstad

Uppgiften

München växer och befolkningen beräknas ha ökat med cirka 300 000 till 2040. För att klara inflyttningen planeras årligen 8 500 nya bostäder med strategier för långsiktig utveckling som inkluderar omstrukturering och utveckling av befintlig bebyggelse. 15 internationella team var inbjudna att delta i den pristigfulla och omfattande tävlingen, bland annat UNStudio från Amsterdam, West8 frårn Rotterdam, Benisch Architekten från Stuttgart samt Tovatt Architects & Planners tillsammans med Sweco från Stockholm/Västerås. Tävlingsuppgiften vara att utveckla en självständigt (!) stadsbyggnadskoncept med högkvalitativa stadsrum. En blandning av funktioner, korta avstånd, bostäder med olika upplåtelseformer och variationsrika stadsrum tillsammans med social infrastruktur med skolor, sport och förskolor kommer att ge ett sammanhang och mening för de nästan 5000 nya invånarna.

Med en andel av upp till 50% med ”sociala bostäder” (Genossenschaftliche) är Eggarten det största kooperativa bostadsprojektet i München sedan andra världskriget. Detta gör det inte bara till ett unikt projekt utan knyter även än till Eggartens tidigare kooperativa historia. På grund av Eggartens stora kooperativa andel kommer projektet kunna erbjuda bostäder för olika inkomstgrupper. Med integrering av icke kommersiella funktioner och närvaron av kooperativ har Eggerten möjlighet att bli ett gott exempel för nya vägar för stadsutveckling.

 

Förslaget

I arbetsprocessen för vårt utvalda förslag (special mentioned) utforskade vi alla aspekter av rumsliga kopplingar, även de med mindre betydelse. Intentionen med en nord sydlig diagonal förkroppsligar detta arbetssätt som ett exempel där sociala synergier för stadsrummen inom Eggarten skapas inom en övergripande vision för rumsliga samband som kopplar vidare djupt in i angränsande områden. Invånare från angränsande områden bjuds in, gränser löses upp, människor och idéer kan hitta rörelser och stråk för rörelse och nätverkande. Målet var en noggrann balansakt mellan en urban struktur med egen identitet, samtidig kontextuell och öppen för det framtida och okända. Möjligheten till en ny station stärker diagonalen ytterligare och kopplar sociala och kommersiella funktioner i ett vidare sammanhang.

Strukturen tar hänsyn till och förstärker befintliga kvalitéer i landskapet, vindriktningar och grundvattensystem. Dessa aspekter integreras hänsynsfullt i strukturen och formar en mångfald av stadsrum, full med överraskningar men samtidigt tydlig hanterbar. Den stadsmässiga kvartersstrukturen skapar korta avstånd med stor flexibilitet vad gäller densitet och tillåtande för olika typer av byggnadstypologier. Sammantaget kan en färgrik och varierande miljö formas i en tydlig och logisk struktur. Den robusta strukturen är den bas på vilken en dynamisk implementeringsprocess kan äga rum. Det urbana konceptet med en diversifierad kvartersstruktur ger möjlighet till en finmaskig komposition av små enheter och blandning av ägande- och boendeformer såväl som flexibilitet.

  • dela