Bagarmossen Skarpnäck

Planprogram

Programområdet

Arkitektstöd för planprogram.

Underlag för samråd 2015.

Bearbetningar mm inför granskning under 2016.

Programmet godkändes av SBN i oktober 2016.

 

Tovatt Architects & Planners har under 2015 fungerat som arkitektstöd i en förvaltningsöverskridande projektgruppen inom Stockholms stad vid framtagandet av planprogrammet för Bagarmossen/Skarpnäck.

 

Arbetet bedrevs intensivt under våren 2015 och samrådet hölls sedan på hösten. Inledningsvis hölls en designdialog med inbjudna medborgare. Parallellt gjordes en inventering av stadsdelarna för att utreda förtätningspotentialen. Totalt utpekades sex delområden som studerades mer detaljerat utifrån bebyggelse, stråk, gator och parkrum. Tovatt Architects & Planners har tagit fram skissförslag, strategier och förhållningssätt samt illustrationer och ritningar för de olika områdena. Totalt visar programmet på en förtätningspotential på totalt 3500 nya bostäder i stadsdelarna.

Stort fokus har legat på att utveckla stråket och parkrummet mellan stadsdelarna som idag upplevs som en mental bariär. I det arbetet har delområdet Bergholmsbacken en strategisk roll. Här har ett flertal bebyggelsealternativ studerats för att ge de bästa förutsättningarna för kopplingen mellan stadsdelarna. Viktiga aspekter som har vägts in är; gång och cykelrörelser, trafik, antal bostäder, natur, skola/förskola, trygghet och säkerhet samt kopplingar.

Ny bebyggelse och badhus vid Skarpnäcks Idrottsplats.

Skissförslag för Bergholmsbacken med ett utvecklat parkstråk mot Skarpnäck

Skissförslag för Bergholmsbacken med ett utvecklat parkstråk mot Skarpnäck

  • dela