Annedal

Stad och Park

Vy från väst, Annedal i förgrunden med Sunbyberg i bakgrunden

I nordvästra delen av Stockholms kommun, i Bromma, mellan Sundbyberg och Solvalla, har en ny stadsdel, Annedal, byggts. Inflytning skedde från 2011 och området färdigställdes 2018 med det sista gatuarbetet. Totalt innehåller området ca 1900 lägenheter, skola, förskolor, lokal service, mm. Stadsplanen är en utveckling av det vinnande stadsplanekoncept som Tovatt Architects and Planners (då Erskine Tovatt) tog fram 2003.

 

Stadsplanen är uppbyggd med en kvartersstruktur kring en central park formad kring den vackra ek-kullen mitt i området. Stadsplanen formar olika karaktärsområden vilka har vuxit fram ur de givna begränsningarna för de olika delarna, till exempel buller, dess orientering och de olika landskapsrummens kvaliteter. Inom dess karaktärer har tre huvudsakliga byggnadstypologier tagits fram, solitärer mot vattnet i norr, u-kvarter med punkthus mellan den trafikerade Ulvsundavägen och den centrala parken, samt storkvarteren mot Bålstavägen i söder.

 

De olika stadsstrukturerna binds samman med ett rörelsestråk som går diagonalt genom området, från Bällstavägens viktiga entré till området med torg och busshållplats i söder till Bällstaån med en ny hamnbassäng i norr.

Plan från tävlingsförslaget 2003, kvarter i rött är ritat av Tovatt Architects and Planners

Visionsbild längs Bällstavägen från gestaltningsprogram 2006

Visionsbild av hamnbassängen från tävlingsförslaget 2003

Diagram som beskriver strukturen från tävlingsförslaget 2003

3d-modell från arbetet med stadsplanen, 2006

Modellbild av entrétorget med diagonalen mot den centrala parken, från tävlingsförslaget 2003

Modellbild av hamnbassängen med diagonalen mot den centrala parken, från tävlingsförslaget 2003

  • dela