Kölängens förskola

Klimatsmart i Knivsta

I gränslandet mellan villaområdet Kölängen och jordbrukslandskapet uppförs en kommunal förskola med 8 avdelningar för 160 elever i två plan. Byggnadsformen är sammanhållen, med utvändiga trapphus och en väl tilltagen lanternin, vilken för ner dagsljus till byggnadens inre. Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgivning. Fasaden kommer med tiden att gråna och smälta in i den omslutande träddungen. Gårdsmiljön blir pedagogiskt lekfull med direktkontakt till odlingar, vattenlek, åkerholmar, skogspartier och fornminnen.


Gården samspelar med inomhusmiljön med direkt anslutning till olika ateljéer och rum för naturexperiment. Detta är ett av flera exempel på hur skolan erbjuder en fysisk inne- och utemiljö där pedagoger på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse för miljö- och naturvårdsfrågor. 
Inåt i byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti – matateljén, torget och den övre ateljén. Dessa formar förskolans hjärta och navet i kommunikation mellan avdelningarna, både på och mellan våningsplanen. I det långsträckta rummet ligger mittpartiets kärna, med den generöst utformade trappan vilken binder samman matateljé, ljusintag och kommunikation.

 

Förskolan avses att certifieras som passivhus, vilket innebär 75% lägre energianvändning än vanliga förskolor. Under projektering har stor vikt lagts på att optimera inomhusklimatet för att skapa en trivsam miljö, för både barn och vuxna, året om. Fönsterplacering och -utbredning har studerats noga och är anpassad till dagsljusbehovet där solavskärmning bidrar till en komfort även i rum i utsatt solläge. Taket förses med solceller, vidare är klimatskalet uppbyggt av högvärdiga komponenter och oavbruten isolering vilket ger minimala värmeförluster. Ventilationsanläggningen är utformad på så sätt att den både ger frisk luft och har hög värmeåtervinning.

  • dela