Albano

Stockholms nya universitetscampus

En lokal gata sett från huvudstråket mot den cirkulära parken.

Med utgångspunkt i den relativt detaljerade stadsplan för universitetsområdet Albano som har fastslagits av staden har Tovatt Architects & Planners tagit fram en programhandling för Svenska Bostäders sju kvarter inom området. Programhandlingen etablerar gestaltningsprinciper för de olika kvarteren med bland annat detaljstuderade lägenhets­lösningar, analys av lägenhetsstorlekar, utredningar kring ljusförhållanden, rörelsemönster, miljöfrågor med mera.

Parallellt har programhandlingsskedet fungerat som ett dis­kussionsunderlag för samordningsfrågor med Akademiska Hus, som ansvarar för institutionsbyggnaderna i Albano samt med Trafikverket, som leder arbetet kring intunnlingen av Värtabanan. Vidare har projektets landskapsprogram i samarbete med Nivå landskapsarkitek­ter utvecklats. Programhandlingen omfattar cirka 1 000 studentlägenheter, förskola, butiker och gemensamhetslokaler.

 

Den cirkulära parken.

Huvudstråket som ligger ovanpå tunneln för Värtabanan.

  • dela