Barkarbystaden

En urban entré till naturen

Illustrativ strukturplan

Under flera år har vi arbetat med att utveckla Barkarbystaden till en levande och hållbar stadsdel. Här planerar man för 18 000 bostäder tillsammans med arbetsplatser, skolor, idrottsplatser, handel, social service och kultur. Med förlängning av tunnelbanan till Barkarby station skapas en ny regional kollektivtrafikknutpunk där Barkarbystaden tillsammans med utvecklingsområdet Veddesta bildar en regional hub i nordvästra Stockholmsområdet.

 

2014 fick vi i uppdrag att utveckla Järfällas strukturplan för Barkarbystaden som byggs på det nedlagda flygfältet i Barkarby. Den första etappen var redan under uppförande men förutsättningarna förändrats i och med beslutet att Stockholms tunnelbana skulle bli förlängd till Barkarby station. En ny regional kollektivtrafikknutpunkt kopplar samman Barkarbystaden och utvecklingsområdet Veddesta. Här planerar man även för ytterligare en station, Barkarbystaden, som ligger centralt i den utbyggda stadsdelen.

 

Strukturplanen som är framtagen i nära dialog med kommunen tog fasta på planerade och befintliga strukturer, landskap och typografi. Landningsbanans hangarbyggnader och flygledartorn lyfts fram i strukturen och omkringliggande områden kopplas samman. Områdets olika riktningar möts kring de mest centrala delarna och formar en komplex komposition av torg och platser kring tunnelbanans uppgångar. Ett antal karaktärskapande stadsbyggnadselement såsom huvudgator, torg, parker och naturrum definierar delområden. Varje delområde är utformade för att ge god flexibilitet att utvecklas under lång tid med utrymme för lokala kopplingar och mindre stadsrum.

 

Efter att man hade beslutat om strukturen arbetade kontoret vidare med genomförande aspekter inom ett flertal olika områden. På den övergripande strukturnivån bearbetade man planen utifrån analyser och workshops kring flöden, handel och dagvatten. Förprojektering av gator och infrastruktur genomfördes för området i dess helhet integrerat med arbetet med strukturen. Detta för att inkludera genomförandeaspekter kring geologi och masshantering i ett tidigt skede som ett genomarbetat underlag för ett snabbt framtagande av detaljplaner.

 

Kontoret fick även förtroende att utveckla de två följande etapperna, detaljplanerna Barkarbystaden 3 och 4, som binder samman de första etapperna, Veddesta och Barkarby handelsområde med tunnelbanans uppgångar. Planerna togs fram i stora och mycket flexibla detaljplaner i kombination med kvalitetsprogram som tillsammans gav förutsättningar för mer än 6000 bostäder, skola, idrottsplats, förskolor, handel, kontor, parker och dagvattendammar.

Barkarbystaden – Det största utvecklingsområdet i Stockholmsregionen

“Stockholm West” – en ny regional hub

Barkarbystaden – en urban entré till naturen

Barkarbystaden – Byggs för att omfamna framtiden

Barkarbystaden – en stad att leva i

Flygvy av Barkarbystaden 3 från sydväst

  • dela